Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу одредаба члана 12. тачке 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. Статута града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС), члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), донела је ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Линк на
„Службени лист Града Београда”: http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2018/122-2018.pdf#view=Fit&page=1

Category: Новости

ESSENTIAL