Plan zapošljavanja 2019

Objavi admin

Skupština Grada Beograda na sednici održanoj 21. decembra 2018. godine, na osnovu odredaba člana 12. tačke 6. Zakona o glavnom gradu („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16 – dr. zakon), člana 31. Statuta grada Beograda („Službeni list Grada Beograda”, br. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – odluka US), člana 41. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), donela je LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA BEOGRADA ZA 2019. GODINU

Link na
„Službeni list Grada Beograda”: http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2018/122-2018.pdf#view=Fit&page=1

Kategorije: Novosti